Boligforeninger

Boligforeninger

Fra 1960’erne og frem til 1980’erne blev der opført mange nye bebyggelser med boligblokke af varierende kvalitet. Boliger og områder, der i dag ofte trænger til renovering, efterisolering og ofte også en opdatering af arkitekturen, indretning af nye fællesrum og en generel tilpasning til nutidens boligkrav.

  • Nedenfor vises eksempler, hvor vi har projekteret og styret sådanne opgaver.

1. TEGLGÅRDSPARKEN, Humlebæk

Der blev udarbejdet energirapporter for en del af blokkene og efterfølgende blev der foretaget diverse tætnings- og efterisolering blandt tagisolering og nyt tagpap på fire af boligblokkene.

Samtidig blev indrettet vaskerum og tørrerum i kælderen.  

2. TIPPERUP PARKEN, Espergærde

Vi foretog undersøgelser og udarbejde skades- og energirapporter samt udarbejdede forslag til  udbedring af skader og energifordrende indgreb. 

På baggrund af dette blev diverse arbejder sat igang blandt andet blev alle betongavlene på boligblokkene udvendigt efterisoleret og gavle blev beklædt med hvide og grå plader.

3. SKOVGÅRDSPARKEN, Brabrand

Skovgårdsparkens 17 boligblokke opført i beton med flade tage i 1960’erne var nedslidte og tagene var begyndt at blive utætte, hvorfor vi i stedet for en traditionel renovering foreslog,  at man byggede skrå tage på de flade tage så man kunne indrette nye boliger i de nye tagetager.  

Projektet udførte vi i samarbejde med Torben Stokholms tegnestue og landskabsarkitekt Ole Klaaborg. 

Projektet blev omtalt i flere fagblade blandt andet Arkitekten, ligesom flere af landsdækkende aviser havde debatskabende artikler om projektet og hele idéen med at fortætte de store betonbyggerier opført i 1960’erne. Efter 4-5 år med talrige møder med beboerne endte det med, at boligselskabet vedtog en række forbedringer af ude arealerne samt ekstra isolering af gavle og tage samt ombygning af det skrantende butikscenter til boliger, men med et fravalg af de nye taglejligheder. 

Øverst ses en eksisterende boligblok med fladt tag og hvordan den vil se ud med ny tagetage. 

Dernæst vises eksisterende bebyggelsesplan og hvordan den vil se ud med nye tagetager og forbedring af ude arealer.

Dernæst vises plan af de nye taglejligheder samt snit i de nye  lejligheder. 

Nederst vises et eksempel på hvordan man kunne fortætte Skovgårdsparken (og andre betonbebyggelser fra 1960’erne)  med nye bygninger og pladser for at skabe en mere dynamisk bydel. Tanken er samtidig, at man i de nye bygninger blandt andet kan indpasse studieboliger, handicapboliger, liberale erhverv og caféer.  

 

4. SKOVPARKEN, Espergærde

Vi foretog undersøgelser og udarbejde skades- og energirapporter samt udarbejdede forslag til  udbedring af skader og energifordrende indgreb. 

På baggrund af dette blev diverse arbejder sat igang blandt andet blev der udført vindues renovering, efterisolering af rør lofter og rør samt brandsikring. 

Endvidere har vi løbende udarbejdet budget- og vedligeholdelses planer i samarbejde med ejendoms-administrationen.  

5. SVINGET, Espergærde

Der blev udarbejdet energirapporter for de 8 boligblokke og efterfølgende blev der foretaget diverse tætnings- og efterisolering blandt andet blev eternitplader på facader fjernet for at kunne udføres ekstraisolering. I stedet genmontering af eternit blev der opsat vandrette brædder, som blev malet i 3 forskellige farver.    

6. KLØVERMARKEN, Espergærde

Boligblokkene havde fugtproblemer og et stort energiforbrug og kondens. Altaner og vinduer blev renoveret, lofter og rør blev isoleret og lejlighederne blev isoleret indefra.

De oprindelige kontorlokaler i en af gavlene blev indrettet til en ny stuelejlighed. 

7. Udhuse og cykelskure

Større boligbebyggelser har altid behov for skure til cykler, affald og arealer til placering af feje- og snemaskiner, containere etc.. På et tidspunkt udviklede vi derfor nogle standardskure, der kunne stilles sammen på forskellige måder, så der også opstod nogle afskærmede uderum hvor viceværternes maskinpark kunne stå, så de visuelt generede beboerne mindre og samtidig var nogenlunde beskyttet mod hærværk. 

Firmaet Veksø satte modulhusene i produktion og stod for salget, så de i dag står en del steder spredt ud over hele landet.

De sorte huse står på Borgergade i Esbjerg, og de røde i en andelsboligbebyggelse i Odense. 

Nogle af husene er delvis åbne og fungerer som læskure eller overdækning til affaldscontainere. 

Andre er låst med elektronisk nøglesystem, så 20 beboere kan deles om et aflåseligt cykelskur. 

Oprindelig blev de modulære småhuse udviklet som aflåselige cykelskure, som kunne opstilles ved større busholdepladser og stationer. Skitsen viser et forslag til Herlev Station med 6 skure til ialt 120 cykler, hvor ca. 50% skulle være aflåselige med elektronisk nøglekort.